PDF 195kWORD 323k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2019)1111_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 11 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 12 ta' Novembru 2019, 9.00 – 11.30 u 14.30 – 18.00

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA INDIKATTIVI BISS U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.

Il-11 ta' Novembru 2019, 15.00 – 16.00

3. Rapport ta' Progress dwar l-Implimentazzjoni tal- Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni

LIBE/9/01781

         Preżentazzjoni minn Michael Shotter, Direttur għall-Migrazzjoni u Protezzjoni, DĠ HOME, Kummissjoni Ewropea

Il-11 ta' Novembru 2019, 16.00 – 17.30

4. L-20 Rapport ta' Progress dwar l-Unjoni tas-Sigurtà

LIBE/9/01754

         Preżentazzjoni minn Julian King, Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà

Il-11 ta' Novembru 2019, 17.30 – 18.30

Diskussjoni konġunta

5. L-Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika f’materji kriminali

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

6. Regoli armonizzati dwar il-ħatra ta’ rappreżentanti legali għall-finijiet tal-ġbir tal-evidenza fi proċeduri kriminali

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

It-12 ta' Novembru 2019, 9.00 – 9.30

Diskussjoni konġunta

7. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, u l-Anness tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/905/ĠAI dwar l-akkreditazzjoni ta' fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorju

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

8. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, u l-Anness tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/905/ĠAI dwar l-akkreditazzjoni ta' fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorji

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

It-12 ta' Novembru 2019, 9.30 – 10.30

9. Valutazzjoni tal-Europol dwar it-Theddida mill-Kriminalità Organizzata ffaċilitata mill-Internet (IOCTA) 2019

LIBE/9/01751

         Preżentazzjoni minn Will van Gemert, Viċi Direttur għall-Operazzjonijiet, Europol

It-12 ta' Novembru 2019, 10.30 – 11.00

10. L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Rapporteur:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

11. L-istabbiliment, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

It-12 ta' Novembru 2019, 11.00 – 11.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

12. Konklużjoni ta' Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fil-Konfederazzjoni Żvizzera rigward l-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

It-12 ta' Novembru 2019, 14.30 – 15.30

Dibattitu konġunt mal-Kumitat għall-Iżvilupp (DEVE) u mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem (DROI)

13. Delegazzjoni DEVE-LIBE-DROI għall-Forum Dinji dwar ir-Rifuġjati f'Ġinevra, l-Iżvizzera, mis-16 sat-18 ta' Diċembru 2019

LIBE/9/01785

         Skambju ta' fehmiet ma' Daniel Endres, Direttur għall-Forum Globali dwar ir-Rifuġjati, UNHCR

It-12 ta' Novembru 2019, 15.30 – 16.00

14. Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar id-dritt ta' aċċess għas-servizzi ta' avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta' mandat ta’ arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma' partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà

COM(2019)0560

• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni

It-12 ta' Novembru 2019, 16.00 – 17.00

15. Azzjonijiet riċenti mill-Federazzjoni Russa kontra mħallfin, prosekuturi u investigaturi Litwani involuti fl-investigazzjoni tal-ġrajjiet traġiċi tat-13 ta' Jannar 1991 f'Vilnius

LIBE/9/01752

         Skambju ta' fehmiet ma' Elvinas Jankevičius, Ministru għall-Ġustizzja tal-Litwanja

It-12 ta' Novembru 2019, 17.00 – 18.00

16. Dokument Informattiv u Analitiku tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA): Sfidi għal politika effettiva tal-UE fil-qasam taċ-ċibersigurtà

LIBE/9/01753

         Preżentazzjoni minn Baudilio Tomé Muguruza, Membru Relatur

17. Kwistjonijiet varji

18. Laqgħat li jmiss

         il-21 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.00 – 17.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Novembru 2019Avviż legali