PDF 194kWORD 323k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2019)1111_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 11 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 11.30 i 14.30 – 18.00

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

11 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 16.00

3. Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Europejskiego programu w zakresie migracji

LIBE/9/01781

         Wystąpienie Michaela Shottera, dyrektora ds. migracji i ochrony, DG HOME, Komisja Europejska

11 listopada 2019 r., w godz. 16.00 – 17.30

4. Dwudzieste sprawozdanie z postępów w zakresie unii bezpieczeństwa

LIBE/9/01754

         Wystąpienie komisarza ds. unii bezpieczeństwa Juliana Kinga

11 listopada 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30

Wspólna debata

5. Europejski nakaz wydania materiału dowodowego i nakaz zabezpieczenia danych do celów elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

IMCO –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

6. Zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów w sprawach karnych

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

IMCO –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 9.30

Wspólna debata

7. Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

8. Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

12 listopada 2019 r., w godz. 9.30 – 10.30

9. Ocena zagrożenia wykorzystaniem internetu przez zorganizowane grupy przestępcze (IOCTA), Europol 2019 r.

LIBE/9/01751

         Wystąpienie zastępcy dyrektora ds. operacji Willa van Gemerta, Europol

12 listopada 2019 r., w godz. 10.30 – 11.00

10. Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

11. Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

12 listopada 2019 r., w godz. 11.00 – 11.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

12. Zawarcie Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

12 listopada 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30

Wspólna debata z Komisją Rozwoju (DEVE) i Podkomisją Praw Człowieka (DROI)

13. Delegacja komisji DEVE, LIBE i DROI na globalne forum ds. uchodźców w Genewie (Szwajcaria) w dniach 16-18 grudnia 2019 r.

LIBE/9/01785

         Wymiana poglądów z Danielem Endresem, dyrektorem ds. globalnego forum w sprawie uchodźców, UNHCR

12 listopada 2019 r., w godz. 15.30 – 16.00

14. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności

COM(2019)0560

• Wystąpienie Komisji

12 listopada 2019 r., w godz. 16.00 – 17.00

15. Działania podejmowane w ostatnim czasie przez Federację Rosyjską przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym biorącym udział w badaniu tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Wilnie 13 stycznia 1991 r.

LIBE/9/01752

         Wymiana poglądów z litewskim ministrem sprawiedliwości Elvinasem Jankevičiusem

12 listopada 2019 r., w godz. 17.00 – 18.00

16. Dokument informacyjny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Wyzwania związane ze skutecznymi strategiami politycznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa”

LIBE/9/01753

         Wystąpienie członka sprawozdawcy Baudilio Tomégo Muguruzy

17. Sprawy różne

18. Następne posiedzenia

         21 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.00 – 17.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna