PDF 196kWORD 323k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2019)1111_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 12. novembra 2019 od 9.00 do 11.30 h a od 14.30 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

UPOZORŇUJEME NA TO, ŽE VŠETKY UVEDENÉ ČASY SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

11. novembra 2019 od 15.00 do 16.00 h

3. Správa o pokroku pri vykonávaní európskej migračnej agendy

LIBE/9/01781

         výklad Michaela Shottera, riaditeľa pre migráciu a ochranu, GR HOME, Európska komisia

11. novembra 2019 od 16.00 do 17.30 h

4. 20. správa o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie

LIBE/9/01754

         výklad Juliana Kinga, komisára pre bezpečnostnú úniu

11. novembra 2019 od 17.30 do 18.30 h

Spoločná rozprava

5. Európsky príkaz na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         preskúmanie návrhu správy

6. Harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         preskúmanie návrhu správy

12. novembra 2019 od 9.00 do 9.30 h

Spoločná rozprava

7. Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

8. Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

12. novembra 2019 od 9.30 do 10.30 h

9. Hodnotenie hrozieb internetovej organizovanej trestnej činnosti (IOCTA) za rok 2019 zo strany Europolu

LIBE/9/01751

         výklad Willa van Gemerta, zástupcu riaditeľa pre operácie, Europol

12. novembra 2019 od 10.30 do 11.00 h

10. Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

11. Zriadenie nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

12. novembra 2019 od 11.00 do 11.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

12. Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         prijatie návrhu správy

*** Koniec elektronického hlasovania ***

12. novembra 2019 od 14.30 do 15.30 h

Spoločná rozprava s Výborom pre rozvoj (DEVE) a s Podvýborom pre ľudské práva (DROI)

13. Cesta delegácie výborov DEVE a LIBE a podvýboru DROI na globálne fórum o utečencoch v Ženeve (Švajčiarsko) od 16. do 18. decembra 2019

LIBE/9/01785

         výmena názorov s Danielom Endresom, riaditeľom pre globálne fórum o utečencoch, UNHCR

12. novembra 2019 od 15.30 do 16.00 h

14. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody

COM(2019)0560

• výklad Komisie

12. novembra 2019 od 16.00 do 17.00 h

15. Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse

LIBE/9/01752

         výmena názorov s Elvinasom Jankevičiusom, litovským ministrom spravodlivosti

12. novembra 2019 od 17.00 do 18.00 h

16. Informačný dokument Európskeho dvora audítorov s názvom Prekážky účinnej politiky EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti

LIBE/9/01753

         výklad Baudilia Tomého Muguruzu, člena-spravodajcu

17. Rôzne otázky

18. Nasledujúce schôdze

         21. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.00 do 17.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 6. novembra 2019Právne oznámenie