PDF 186kWORD 323k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2019)1111_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 11 november 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 12 november 2019 kl. 9.00–11.30 och kl. 14.30–18.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

11 november 2019 kl. 15.00–16.00

3. Lägesrapport om genomförandet av den europeiska migrationsagendan

LIBE/9/01781

         Föredragning av Michael Shotter, direktör, Migration och skydd, GD HOME, kommissionen

11 november 2019 kl. 16.00–17.30

4. Den tjugonde lägesrapporten om säkerhetsunionen

LIBE/9/01754

         Föredragning av Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen

11 november 2019 kl. 17.30–18.30

Gemensam debatt

5. Europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Föredragande:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

Rådgivande utskott:

 

IMCO –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

6. Harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Föredragande:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

Rådgivande utskott:

 

IMCO –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

12 november 2019 kl. 9.00–9.30

Gemensam debatt

7. Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Föredragande:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

8. Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Föredragande:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

12 november 2019 kl. 9.30–10.30

9. Europols hotbildsbedömning av internetstödd organiserad brottslighet (Iocta) för 2019

LIBE/9/01751

         Föredragning av Wil van Gemert, biträdande verkställande direktör för Europols operativa avdelning

12 november 2019 kl. 10.30–11.00

10. Inrättande av Asyl- och migrationsfonden

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Föredragande:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

11. Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Föredragande:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

12 november 2019 kl. 11.00–11.30

*** Elektronisk omröstning ***

12. Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Föredragande:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

12 november 2019 kl. 14.30–15.30

Gemensam debatt med utskottet för utveckling (DEVE) och underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)

13. DEVE-, LIBE- och DROI-utskottens delegation till det globala flyktingforumet i Genève, Schweiz, den 16–18 december 2019

LIBE/9/01785

         Diskussion med Daniel Endres, direktör för det globala flyktingforumet, UNHCR

12 november 2019 kl. 15.30–16.00

14. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet

COM(2019)0560

• Föredragning av kommissionen

12 november 2019 kl. 16.00–17.00

15. Åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius

LIBE/9/01752

         Diskussion med Elvinas Jankevičius, Litauens justitieminister

12 november 2019 kl. 17.00–18.00

16. Europeiska revisionsrättens briefingdokument ”Utmaningar för en ändamålsenlig EU-politik för cybersäkerhet”

LIBE/9/01753

         Föredragning av Baudilio Tomé Muguruza, föredragande ledamot

17. Övriga frågor

18. Kommande sammanträden

         21 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.00–17.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 6 november 2019Rättsligt meddelande