PDF 194kWORD 1344k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–12.00 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

2 декември 2019 г., 15.00–15.30 ч.

3. Протоколи от конференцията „От Тампере 20 до Тампере 2.0“, проведена в Хелзинки на 24 – 25 октомври 2019 г.

LIBE/9/01927

         Изложение на Мари де Сомер, ръководител на Програмата за миграция и многообразие, Център за европейска политика

         Изложение на Филип де Брюкер, преподавател в Брюкселския свободен университет, координатор на мрежата „Одисей“

2 декември 2019 г., 15.30–16.15 ч.

4. Вътрешни ангажименти на ЕС с оглед на Глобалния форум за бежанците

LIBE/9/01931

         Изложение на Комисията

2 декември 2019 г., 16.15–17.25 ч.

5. Размяна на мнения с Антонио Виторино, генерален директор на Международната организация по миграция

LIBE/9/01928

         Размяна на мнения

2 декември 2019 г., 17.25–17.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Докладчик:

 

Роберта Мецола (PPE)

PR – PE641.450v02-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

7. Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Докладчик:

 

Роберта Мецола (PPE)

PR – PE641.447v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

*** Край на електронното гласуване ***

2 декември 2019 г., 17.30–18.30 ч.

Съвместно разискване с комисията по правата на жените и равенството между половете 

8. Ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

LIBE/9/01930

         Изложение на Сату Систонен, заместник-директор и правен съветник в Министерството на външните работи на Финландия, представящ финландското председателство на Съвета на Европейския съюз

         Изложение на Мартин Кайер, заместник-член от Нидерландия в Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) на Съвета на Европа

         Изложение на Ирене Росалес, служител по политиките и кампаниите в Европейското лоби на жените

         Изложение на Арба Кокалари и Силвия Спурек, съдокладчици от ЕП относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул

3 декември 2019 г., 9.00–9.45 ч.

Общо разискване

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.082v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.080v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.078v01-00

Водеща:

 

CONT –

Томаш Здеховски (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.083v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.084v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.085v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.086v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.087v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.088v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.089v01-00

Водеща:

 

CONT –

Моника Холмайер (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

19. Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Докладчик по становище:

 

Роберта Мецола (PPE)

PA – PE643.090v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 18.00 ч.

3 декември 2019 г., 9.45–10.45 ч.

20. Актуално състояние на прилагането на Системата за влизане/излизане и на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

LIBE/9/01932

         Изложение на Комисията

         Представяне на докладите относно актуалното състояние от Крум Гърков, изпълнителен директор на eu-LISA

         Представяне на докладите относно актуалното състояние от Луис де Еусебио Рамос, заместник-директор на отдел „Капацитет“, Европол

         Представяне на докладите относно актуалното състояние от Фабрис Лежери, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана

3 декември 2019 г., 10.45–11.45 ч.

21. Прилагане на новия Регламент относно европейската гранична и брегова охрана

LIBE/9/01933

         Изложение на Фабрис Лежери, изпълнителен директор, Европейска агенция за гранична и брегова охрана

3 декември 2019 г., 11.45–12.00 ч.

22. Статистика на Общността за миграцията и международната закрила

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Докладчик:

 

Ян-Кристоф Ойтхен (Renew)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

3 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Изслушване

23. Към обща стратегия на ЕС за борба с корупцията и организираната престъпност - укрепване на инструментите и засилване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни

LIBE/9/01904

(Вж. отделен проект на програма)

24. Разни въпроси

25. Следващи заседания

         9 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         16 декември 2019 г., 19.30–22.30 ч. (Страсбург)

Последно осъвременяване: 29 ноември 2019 г.Правна информация