PDF 186kWORD 339k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2020)0113_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 13. jaanuar 2020 kell 19.00–20.00

Strasbourg

Ruum: Winston Churchill (200)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA.

13. jaanuar 2020 kell 19.00–19.20

3. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõime määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Raportöör:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

13. jaanuar 2020 kell 19.20–20.00

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Raport Euroopa Liidu ametite 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

5. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

6. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

7. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

8. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet
(eu-LISA)

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

9. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Andmekaitseinspektor

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

10. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

11. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

12. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

13. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

14. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

15. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Esimees:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Vastutav:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

16. Muud küsimused

17. Järgmised koosolekud

         20. jaanuar 2020 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         21. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 13. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika