PDF 182kWORD 340k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2020)0113_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2020. gada 13. janvārī, plkst. 19.00–20.00

Strasbūra

Telpa: Winston Churchill (200)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

2020. gada 13. janvārī plkst. 19.00–19.20

3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Referents:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

2020. gada 13. janvārī plkst. 19.20–20.00

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

5. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

6. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

7. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

8. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

9. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

10. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

11. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

12. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

13. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

14. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

15. Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Priekšsēdētājs:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

16. Dažādi jautājumi

17. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 20. janvārī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2020. gada 21. janvārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums