1.9.2015
LIBE_PR(2015)564979
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz vielām 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4'-DMAR) un 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45)
(10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Michał Boni

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 158kWORD 67k
Juridisks paziņojums