1.9.2015
LIBE_PR(2015)564981
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui) projekto
(10011/2015 - C8-0185/2015 - 214/0183(NLE))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 161kWORD 68k
Teisinis pranešimas