1.9.2015
LIBE_PR(2015)564981
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2- metoksi-benzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4 dihlor-N-[[1 (dimetilamino)ciklo-heksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns)
(10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 160kWORD 68k
Juridisks paziņojums