24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Сесилия Викстрьом

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1191kWORD 174k
Правна информация