24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Cecilia Wikström

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 948kWORD 142k
Juridisk meddelelse