24.2.2017
LIBE_PR(2017)599751
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Cecilia Wikström

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 917kWORD 153k
Õigusalane teave