12.4.2018
LIBE_PR(2018)618307
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
(COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Таня Файон

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 859kWORD 110k
Правна информация