24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399 и Регламент (ЕС) 2017/2226
(COM(2018)0478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Йерун Ленарс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1167kWORD 167k
Правна информация