24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399 ja määrust (EL) 2017/2226
(COM(2018)478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Jeroen Lenaers

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 928kWORD 149k
Õigusalane teave