24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226
(COM(2018)478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Jeroen Lenaers

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1133kWORD 121k
Teisinis pranešimas