24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2017/2226
(COM(2018)0478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Jeroen Lenaers

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1138kWORD 121k
Juridisks paziņojums