24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226
(COM(2018)0478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Jeroen Lenaers

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 948kWORD 154k
Rättsligt meddelande