21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил)
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Бранислав Шкрипек

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 629kWORD 51k
Правна информация