21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2- metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam)
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Branislav Škripek

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 618kWORD 50k
Juridisks paziņojums