26.11.2018
LIBE_PR(2018)630712
ZIŅOJUMA PROJEKTS
ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām
(2018/2271(INL))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Juan Fernando López Aguilar

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
WORD 62k
Juridisks paziņojums