12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Клод Морайс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 160kWORD 54k
Правна информация