12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 158kWORD 52k
Juridisk meddelelse