Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000062/2014

Внесени текстове :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Разисквания :

PV 15/09/2014 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 199kWORD 29k
5 септември 2014 г.
O-000062/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000062/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE
Emma McClarkin, от името на групата ECR

 Относно: ОСП+ (Обща система за преференции) и спазване на Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа: случаят на Боливия

Конвенцията на МОТ относно минималната възраст за приемане на работа е една от 27-те конвенции, които трябва да бъдат ратифицирани от държавите, кандидатстващи за ОСП+ (специално споразумение в рамките на Общата система за преференции, предоставящо стимули за устойчиво развитие и добро управление). Освен това, за да могат въпросните държави да продължат да се ползват от тези преференциални тарифни предимства "най-скорошните налични заключения на органите за мониторинг не бива да са идентифицирали никакви сериозни пропуски при ефективното прилагане на която и да било от тези конвенции".

Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа изисква от ратифициралите я държави да следват национална политика, имаща за цел да гарантира ефективното премахване на детския труд, както и постепенно да увеличат минималната възраст за наемане на работа и допускане до трудова дейност.

Според нейните разпоредби държавите могат свободно да определят минималната възраст за труд, която трябва да бъде поне от 15 години. Минимална възраст от 14 години също е възможна за определен период от време. Законовите разпоредби могат също така да позволяват лек труд за деца между 13 и 15 годишна възраст, при условие, че той не вреди на тяхното здраве или училищно образование. Минималната възраст от 18 години се определя за видовете трудова дейност, които е "вероятно да изложат на опасност здравето, безопасността или моралните ценности на младите хора".

Боливия ратифицира Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа, като обяви минимална възраст за труд от 14 години. От 1-ви януари 2014 г. насам Боливия се ползва от тарифни преференции в рамките на новата ОСП+. Европейският парламент подкрепи съответния делегиран акт, който включваше Боливия.

След официално предложение на Съюза на децата и юношите работници в Боливия, на 2 юли 2014 г. Конгресът на Боливия прие нов закон за правата на децата, който смъква минималната възраст от 14 на 12 години или 10, в случаите на самостоятелна заетост.

В светлината на гореспоменатите критерии за ОСП+ и новото боливийско законодателство, счита ли Комисията, че на пръв поглед това ново законодателство представлява нарушение от страна на Боливия на Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа, която е една от конвенциите, които трябва да бъдат спазвани като предварително условие за ползване на предимствата на ОСП+? Освен това, в състояние ли е Комисията да посочи дали ще извърши подробен анализ на новия боливийски закон за правата на децата, като вземе предвид резултатите на Боливия по отношение на ОСП+, така че да реши дали са налице сериозни пропуски при ефективното прилагане на конвенцията?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация