Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000062/2014

Předložené texty :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Rozpravy :

PV 15/09/2014 - 20

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 198kWORD 29k
5. září 2014
O-000062/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000062/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, za skupinu PPE
Emma McClarkin, za skupinu ECR

 Předmět: Všeobecný systém preferencí GSP+ a dodržování Úmluvy o minimálním věku: případ Bolívie

Úmluva Mezinárodní organizace práce o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání je jednou z 27 úmluv, které musí státy ratifikovat, aby byly způsobilé k využívání systému GSP+ (zvláštního režimu v rámci všeobecného systému preferencí, který nabízí pobídky pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných). Navíc mají-li tyto státy využívat výhod celních preferencí i nadále, „nesmí nejnovější závěry monitorovacích orgánů zjistit závažné nedostatky v účinném provádění jakékoli z těchto úmluv“.

V souladu s Úmluvou o minimálním věku musí státy, jež ji ratifikovaly, provádět vnitrostátní politiku, která zajistí skutečné odstranění dětské práce a postupně zvýší minimální věk pro přijetí do zaměstnání nebo do práce.

Podle ustanovení této úmluvy mohou státy stanovit minimální věk pro zahájení pracovní činnosti, který nesmí být nižší než 15 let. Po určitou dobu je možná i hranice 14 let. Právní předpisy mohou také povolit lehkou práci pro děti ve věku 13–15 let, pokud nemá nepříznivý vliv na jejich zdraví nebo školní povinnosti. Pro práci, která „může ohrozit zdraví, bezpečnost nebo mravy mladých osob“ je stanoven minimální věk 18 let.

Bolívie ratifikovala Úmluvu o minimálním věku a pro práci stanovila minimální věk 14 let. Od 1. ledna 2014 Bolívie požívá celních výhod v rámci systému GSP+. Evropský parlament příslušný akt v přenesené pravomoci, který zahrnoval Bolívii, podpořil.

V návaznosti na formální návrh Bolívijského svazu dětských a mladistvých pracovníků přijal dne 2. července 2014 bolívijský Kongres nový zákon o právech dětí, který snižuje minimální věk ze 14 na 12 a v případě samostatně výdělečné činnosti na 10 let.

Domnívá se Komise s ohledem na uvedená kritéria systému GSP+ a na nový právní předpis v Bolívii, že touto novou právní normou prima facie Bolívie porušuje Úmluvu o minimálním věku, tedy jednu z úmluv, kterou je povinna dodržovat, aby mohla využívat systém GSP+? Může Komise rovněž uvést, zda provede podrobný rozbor obsahu nového bolívijského zákona o právech dětí a zohlední jej při hodnocení Bolívie, pokud jde o plnění kritérií systému GSP+, aby rozhodla, zda byly zjištěny závažné nedostatky v účinném provádění této úmluvy ze strany Bolívie, či nikoli?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění