Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000062/2014

Indgivne tekster :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Forhandlinger :

PV 15/09/2014 - 20

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 195kWORD 26k
5. september 2014
O-000062/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000062/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, for PPE-Gruppen
Emma McClarkin, for ECR-Gruppen

 Om: GSP+ (den generelle toldpræferenceordning) og overholdelse af konventionen om mindstealder i Bolivia

ILO-konventionen om mindstealder for adgang til beskæftigelse er en af de 27 konventioner, som skal ratificeres af stater, der er berettigede til GSP+ (den generelle toldpræferenceordning, som opstiller en særlig incitamentsordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse). Hvis de pågældende stater endvidere fortsat vil nyde fordel af toldpræferencerne, skal "de mest aktuelle, foreliggende konklusioner fra tilsynsorganerne ikke påpege nogen alvorlige mangler i den konkrete gennemførelse af nogen af disse konventioner".

Konventionen pålægger de ratificerende stater at føre en national politik, der har til formål at sikre en gedigen ophævelse af børnearbejde og gradvist at hæve mindstealderen for adgang til beskæftigelse eller arbejde.

Konventionens bestemmelser giver staterne frihed til selv at fastsætte en mindstealder for arbejdstagere, med en nedre grænse på 15 år. En nedre grænse på 14 år er også mulig for en nærmere angivet tidsperiode. Loven kan også tillade lettere arbejde for børn i alderen 13-15 år, hvis det ikke er skadeligt for deres sundhed eller skolegang. Der er fastsat en mindstealder på 18 år for arbejde, der "kan forventes at bringe unge menneskers helbred, sikkerhed eller moralske integritet i fare".

Bolivia har ratificeret konventionen om mindstealder og sat mindstealderen til 14 år. Siden den 1. januar 2014 har landet nydt fordel af toldpræferencerne under den nye GSP+-ordning. Europa-Parlamentet godkendte i denne forbindelse den relevante delegerede retsakt, som blandt andet omfattede Bolivia.

Efter en formel anmodning fra den bolivianske sammenslutning for børne- og ungdomsarbejdere vedtog den bolivianske kongres den 2. juli 2014 en ny lov om børnerettigheder, som sænkede mindstealderen fra 14 til 12 år og til 10 år i tilfælde af selvstændigt beskæftigede.

Er Kommissionen – i betragtning af de ovennævnte GSP+-kriterier og den nye bolivianske lovgivning – af den opfattelse, at denne nye lov umiddelbart må tolkes derhen, at Bolivia overtræder mindstealderkonventionen, som er en af de konventioner, der skal overholdes for at være berettiget til at være omfattet af GSP+? Kan Kommissionen endvidere tilkendegive, om den vil foretage en detaljeret analyse af indholdet af den nye lov om børnerettigheder i Bolivia, idet landets "GSP+-karakterbog" tages i betragtning med henblik på at afgøre, hvorvidt der kan påvises alvorlige mangler ved den konkrete gennemførelse af denne konvention?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse