Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000062/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Συζήτηση :

PV 15/09/2014 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 200kWORD 31k
5 Σεπτεμβρίου 2014
O-000062/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000062/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

 Θέμα: ΣΓΠ+ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων) και συμμόρφωση με τη Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην εργασία: η περίπτωση της Βολιβίας

Η Σύμβαση της ΔΟΕ για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση είναι μία από τις 27 συμβάσεις που πρέπει να επικυρώνουν οι χώρες που είναι επιλέξιμες για το ΣΓΠ+ (ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων το οποίο προσφέρει κίνητρα για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση). Επιπλέον, για να συνεχίσουν τα εν λόγω κράτη να επωφελούνται των σχετικών προτιμησιακών δασμολογικών πλεονεκτημάτων, «με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα συμπεράσματα των φορέων παρακολούθησης δεν πρέπει να διαπιστώνεται σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις συμβάσεις».

Η Σύμβαση για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση απαιτεί από τα κράτη που την έχουν κυρώσει να ακολουθούν εθνική πολιτική που αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής κατάργησης της παιδικής εργασίας και τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση ή την εργασία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής, οι χώρες είναι ελεύθερες να καθορίζουν ένα ελάχιστο όριο ηλικίας για την εργασία, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 15 έτη. Είναι επίσης δυνατό για ορισμένο χρονικό διάστημα να καθοριστεί ως όριο η ηλικία των 14 ετών. Επίσης, η νομοθεσία μπορεί να επιτρέπει, για τα παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών ελαφρές μορφές εργασίας που δεν βλάπτουν την υγεία ή τη φοίτησή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κατώτατο όριο ηλικίας 18 ετών καθορίζεται για την εργασία που «ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή το ήθος των νέων».

Η Βολιβία επικύρωσε τη Σύμβαση για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση και όρισε ως κατώτατο όριο την ηλικία των 14 ετών. Από την 1 Ιανουαρίου 2014, η Βολιβία επωφελείται από τα δασμολογικά πλεονεκτήματα που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου ΣΓΠ+. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία περιελάμβανε και τη Βολιβία.

Μετά από επίσημη πρόταση της Ένωσης των Παιδιών και Εφήβων Εργαζομένων της Βολιβίας, στις 2 Ιουλίου 2014, το Κογκρέσο της Βολιβίας ενέκρινε νέο νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των παιδιών, με το οποίο μειώνεται το ελάχιστο όριο ηλικίας από τα 14 στα 12 έτη, ή και στα 10 έτη στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω κριτηρίων του ΣΓΠ+ και τη νέα νομοθεσία της Βολιβίας, δεν πιστεύει άραγε η Επιτροπή ότι, με τη νέα αυτή νομοθεσία, εκ πρώτης όψεως, η Βολιβία φαίνεται να παραβιάζει τη Σύμβαση του κατωτάτου ορίου ηλικίας, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των συμβάσεων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να επωφελείται μια χώρα από το ΣΓΠ+; Επιπλέον, μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει κατά πόσον προτίθεται να προβεί σε λεπτομερή ανάλυση του περιεχομένου του νέου νομοσχεδίου της Βολιβίας όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, συνεκτιμώντας την ανάλυση αυτή στον «πίνακα επιδόσεων» της Βολιβίας όσον αφορά της συμμόρφωση στο ΣΓΠ+, προκειμένου να αποφανθεί κατά πόσον έχει εντοπιστεί σοβαρή έλλειψη όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου