Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000062/2014

Esitatud tekstid :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Arutelud :

PV 15/09/2014 - 20

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 191kWORD 26k
5. september 2014
O-000062/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000062/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, fraktsiooni PPE nimel
Emma McClarkin, fraktsiooni ECR nimel

 Teema: GSP+ (üldiste tariifsete soodustuste kava) ja vastavus vanuse alammäära konventsioonile. Boliivia juhtum

ILO konventsioon töölevõetava isiku vanuse alammäära kohta on üks 27 konventsioonist, mille GSP+ (säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord üldiste tariifsete soodustuste kava raames) kohaselt soodustusi saavad riigid peavad ratifitseerima. Selleks et kõnealused riigid saaksid jätkuvalt soodustariifikava alusel soodustusi, ei tohi asjaomase järelevalveasutuse viimati esitatud järeldustes olla märgitud, et mõne konventsiooni tõhusa rakendamise osas esineks tõsiseid rikkumisi.

Vanuse alammäära konventsiooniga nõutakse selle ratifitseerinud riikidelt sellise riikliku poliitika järgimist, mille eesmärk on tagada laste tööjõu kasutamise kaotamine ning töölevõtmiseks nõutava vanuse alammäära järkjärguline tõstmine.

Konventsiooni sätete kohaselt on riikidel vabadus kehtestada töölevõtmise vanuse alammäär, mis peab olema vähemalt 15 eluaastat. Konkreetseks ajavahemikuks võib kehtestada töölevõtmise vanuse alammääraks ka 14 eluaastat. Õigusaktidega võib lubada ka 13–15-aastaste isikute kerget tööd, mis ei kahjusta nende tervist ega koolikohustuse täitmist. Vanuse alammäär võtmiseks tööle, mille laad või töötingimused võivad tõenäoliselt kahjustada noorte tervist, ohutust või kõlblust, ei või olla vähem kui 18 eluaastat.

Boliivia on ratifitseerinud konventsiooni töölevõetava isiku vanuse alammäära kohta ja kehtestanud töölevõetava isiku vanuse alammääraks 14 eluaastat. Alates 2014. aasta 1. jaanuarist on Boliivia saanud soodustusi uue GSP+ kava raames. Euroopa Parlament toetas asjaomast delegeeritud õigusakti, kus oli nimetatud ka Boliivia.

Boliivia laps- ja noortöötajate liidu ametlikust ettepanekust lähtudes võttis Boliivia Kongress 2. juulil 2014. aastal vastu uue lapse õiguste seaduse, millega alandatakse töölevõtmise vanuse alammäära 14 eluaastalt 12 eluaastani ja füüsilisest isikust ettevõtjana töötamisel 10 eluaastani.

Kas komisjoni arvates, võttes arvesse eespool nimetatud GSP+ kriteeriume ja Boliivia uut seadust, rikub Boliivia uue seadusega esmapilgul vanuse alammäära konventsiooni, mis on üks nendest konventsioonidest, mida tuleb järgida GSP+ raames soodustuste saamiseks? Kas komisjon võiks täpsustada, kas ta kavatseb üksikasjalikult analüüsida Boliivia uue lapse õiguste seaduse sisu ja võtta seda analüüsi arvesse Boliivia GSP+ tulemuskaardis, otsustamaks, kas konventsiooni tõhusa rakendamise osas esineb tõsiseid rikkumisi.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave