Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000062/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Keskustelut :

PV 15/09/2014 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 191kWORD 27k
5. syyskuuta 2014
O-000062/2014
Suullisesti vastattava kysymys O-000062/2014
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, PPE-ryhmän puolesta
Emma McClarkin, ECR-ryhmän puolesta

 Aihe: GSP+ (yleinen tullietuusjärjestelmä) ja työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen noudattaminen: Bolivian tapaus

Työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskeva ILO:n yleissopimus on yksi niistä yhteensä 27 yleissopimuksesta, jotka kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) piiriin kuuluvien valtioiden on ratifioitava. Tullietuuksien saamiseksi edunsaajavaltioilta edellytetään lisäksi, että ”asianomaisten valvontaelinten viimeksi antamissa päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten yleissopimusten tosiasiallisen täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä”.

Työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen ratifioineiden jäsenvaltioiden on noudatettava sellaista kansallista politiikkaa, jolla tähdätään lapsityövoiman käytön tosiasialliseen poistamiseen ja työhön pääsemiseksi vaadittavan vähimmäisiän vaiheittaiseen nostamiseen.

Yleissopimus antaa valtioiden määrätä itse työhön pääsemiseksi vaadittavan vähimmäisiän, mutta sen on oltava vähintään 15 vuotta. Tietynkestoisissa töissä vähimmäisikä voi olla myös 14 vuotta. Laki voi myös sallia 13–15-vuotiaille lapsille kevyen työn, josta ei ole haittaa heidän terveydelleen tai koulunkäynnilleen. Vähimmäisikä on 18 vuotta, kun kyseessä on työ, joka todennäköisesti vaarantaa nuorten terveyden, turvallisuuden tai moraalin.

Bolivia on ratifioinut työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen ja vahvistanut, että työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä on 14 vuotta. Bolivia on 1. tammikuuta 2014 lähtien saanut tullietuuksia tämän uuden, kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) perusteella. Euroopan parlamentti tuki asiaa koskevaa delegoitua säädöstä, jossa Bolivia mainittiin.

Bolivian kongressi hyväksyi maan lapsi- ja nuorisotyöläisten liiton ehdotuksesta 2. heinäkuuta 2014 lasten oikeuksia koskevan uuden lakiesityksen, jolla vähimmäisikä laskettiin 14 vuodesta 12 vuoteen tai 10 vuoteen, jos kyseessä on itsenäinen ammatinharjoittaminen.

Kun otetaan huomioon edellä kuvatun, kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) asettamat kriteerit ja Bolivian uusi lainsäädäntö, katsooko komissio tämän uuden lainsäädännön merkitsevän lähtökohtaisesti sitä, että Bolivia rikkoo työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevaa yleissopimusta, joka on yksi niistä yleissopimuksista, joiden noudattamista GSP+:n etuuksien saaminen edellyttää? Voiko komissio lisäksi kertoa, aikooko se analysoida yksityiskohtaisesti lasten oikeuksia koskevan uuden lakiesityksen sisällön? Aikooko komissio ottaa analyysin tulokset huomioon Bolivian GSP+-tulostaulussa, jotta voidaan päättää, onko yleissopimuksen tosiasiallisessa täytäntöönpanossa tapahtunut vakavaa laiminlyöntiä vai ei?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus