Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000062/2014

Pateikti tekstai :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Debatai :

PV 15/09/2014 - 20

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 196kWORD 29k
2014 m. rugsėjo 5 d.
O-000062/2014
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000062/2014
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, PPE frakcijos vardu
Emma McClarkin, ECR frakcijos vardu

 Tema: BLS+ (bendroji lengvatų sistema) ir Konvencijos dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus laikymasis: Bolivijos atvejis

TDO Konvencija dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus yra viena iš 27 konvencijų, kurias turi ratifikuoti valstybės, besinaudojančios BLS+ (specialia priemone pagal bendrąją lengvatų sistemą, kuria siūlomos darnaus vystymosi ir gero valdymo paskatos). Be to, kad atitinkamos valstybės ir toliau galėtų naudotis šiais lengvatiniais tarifais, „naujausiose stebėsenos institucijų išvadose neturi būti nustatyta jokių rimtų veiksmingo bet kurios iš šių konvencijų įgyvendinimo pažeidimų“.

Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus ratifikavusios valstybės privalo vykdyti nacionalinę politiką, užtikrinančią, kad būtų veiksmingai panaikintas vaikų darbas ir palaipsniui didinamas minimalus įdarbinimo ar darbo amžius.

Pagal konvencijos nuostatas valstybės gali pačios pasirinkti, kokį minimalų įdarbinimo amžių nustatyti, bet jis negali būti mažesnis negu 15 metų. Taip pat nurodytam laikotarpiui gali būti nustatyta 14 metų riba. Įstatymais taip pat gali būti leidžiamas lengvas 13–15 metų amžiaus vaikų darbas, jei jis nekenkia jų sveikatai ar mokymuisi. Kai darbas „gali kelti pavojų jaunuolių sveikatai, saugumui ar moralei“, nustatytas 18 metų minimalus įdarbinimo amžius.

Bolivija ratifikavo Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus ir nustatė 14 metų minimalų įdarbinimo amžių. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Bolivija naudojasi lengvatiniais tarifais pagal naująją BLS+ sistemą. Europos Parlamentas pritarė atitinkamam deleguotajam aktui, kuriame nurodyta ir Bolivija.

Oficialiu Bolivijos dirbančių vaikų ir paauglių sąjungos pasiūlymu 2014 m. liepos 2 d. Bolivijos Kongresas priėmė naują vaikų teisių įstatymą, kuriuo minimalus įdarbinimo amžius sumažintas nuo 14 m. iki 12 m. ir iki 10 m., kai dirbama savarankiškai.

Atsižvelgiant į aukščiau minėtus BLS+ kriterijus ir Bolivijos naujus įstatymus, ar Komisija mano, kad šie nauji įstatymai prima facie reiškia, kad Bolivija pažeidžia Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus, kuri yra viena iš konvencijų, kurių privaloma laikytis, kad būtų galima naudotis BLS+ lengvatomis? Be to, ar gali Komisija nurodyti, ar ji išsamiai analizuos naujo Bolivijos vaikų teisių įstatymo turinį, kad į šią analizę būtų atsižvelgta rengiant Bolivijos BLS+ „rezultatų lentelę“ ir nuspręsta, ar nustatytas koks nors rimtas šios konvencijos įgyvendinimo pažeidimas?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas