Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000062/2014

Iesniegtie teksti :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Debates :

PV 15/09/2014 - 20

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 195kWORD 29k
2014. gada 5. septembris
O-000062/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000062/2014
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, PPE grupas vārdā
Emma McClarkin, ECR grupas vārdā

 Temats: VPS+ (Vispārēja preferenču sistēma) un Minimālā vecuma konvencijas ievērošana Bolīvijā

SDO Konvencija par minimālo vecumu, no kura persona drīkst būt nodarbināta vai strādāt, ir viena no 27 konvencijām, kas ir jāratificē valstīm, kuras vēlas ievērot VPS+ kritērijus (īpaša vienošanās, kas panākta Vispārējās preferenču sistēmas ietvaros un kas satur ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības stimulus). Turklāt, ja attiecīgās valstis preferenču tarifu priekšrocības vēlas izmantot arī turpmāk, „nav nepieciešams, lai uzraudzības iestāžu izdarītajos jaunākajos pieejamajos secinājumos tiktu konstatēti nopietni pārkāpumi, kas izdarīti, kādu no šīs konvencijām īstenojot praksē“.

Minimālā vecuma konvencijā ir noteiktas prasības, lai šo konvenciju ratificējušās valstis arī turpmāk īstenotu valsts politiku, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu darba novēršanu praksē un pakāpeniski palielināt legālās nodarbinātības vai darba minimālo vecumu.

Saskaņā ar minētās konvencijas noteikumiem valstīm ir tiesības noteikt minimālo darba vecumu, kurš nedrīkst būt mazāks par 15 gadiem. Ir iespējams uz konkrētu laiku minimālo vecumu noteikt arī 14 gadi. Likumos var paredzēt arī viegla rakstura darbu bērniem vecumā no 13 līdz 15 gadiem, ja tas nekaitē viņu veselībai vai netraucē mācībām skolā. Attiecībā uz darbu, kas „var apdraudēt jauniešu veselību, drošību vai tikumību“, ir konkrēti noteikts minimālais vecums 18 gadi.

Bolīvija ratificēja Minimālā vecuma konvenciju un par darba minimālo vecumu noteica 14 gadus. Bolīvija izmanto jaunajā VPS+ sistēmā paredzētās tarifu priekšrocības kopš 2014. gada 1. janvāra. Eiropas Parlaments atbalstīja attiecīgo deleģēto aktu, kurš attiecās arī uz Bolīviju.

Ņemot vērā Bolīvijas Bērnu un pusaudžu strādājošo apvienības oficiālo 2014. gada 2. jūlija priekšlikumu, Bolīvijas kongress pieņēma jaunu bērnu tiesību likumu, kurā minimālais vecums ir pazemināts no 14 uz 12 gadiem un pašnodarbinātības gadījumā līdz 10 gadiem.

Ievērojot iepriekš minētos VPS+ kritērijus un jaunos Bolīvijas tiesību aktus, vai Komisija domā, ka šis jaunais tiesību akts pirmšķietami ir uzskatāms par Minimālā vecuma konvencijas pārkāpumu — tā ir viena no konvencijām, kas ir jāievēro, lai varētu piedalīties VPS+ sistēmā? Turklāt, vai Komisija var apstiprināt nodomu skrupulozi analizēt Bolīvijas jaunā bērnu tiesību akta saturu, ņemot šo analīzi vērā attiecībā uz Bolīvijas VPS+ rezultātu pārskatu, lai konstatētu nopietnus pārkāpumus, kas, iespējams, izdarīti, Bolīvijai šo konvenciju īstenojot praksē?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums