Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000062/2014

Predkladané texty :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Rozpravy :

PV 15/09/2014 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 199kWORD 28k
5. septembra 2014
O-000062/2014
Otázka na ústne zodpovedanie O-000062/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, v mene skupiny PPE
Emma McClarkin, v mene skupiny ECR

 Vec: VSP+ (všeobecný systém preferencií) a súlad s Dohovorom o minimálnom veku: prípad Bolívie

Dohovor MOP o minimálnom veku na prijatie do zamestnania je jedným z 27 dohovorov, ktoré musia ratifikovať štáty oprávnené na VSP+ (ide o osobitnú úpravu v rámci všeobecného systému preferencií, na základe ktorej sa poskytujú dotácie na trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných). Ak majú mať dotknuté štáty naďalej prospech z týchto výhod vyplývajúcich z preferenčných ciel, „najaktuálnejšie dostupné závery monitorovacích orgánov nesmú poukazovať na to, že sa u nich zistili závažné problémy s účinným vykonávaním ktoréhokoľvek z daných dohovorov“.

Štáty, ktoré ratifikovali Dohovor o minimálnom veku, sú povinné vykonávať národnú politiku navrhnutú tak, aby zabezpečovala účinné zrušenie detskej práce a postupné zvyšovanie minimálneho veku na prijatie do zamestnania.

Podľa jeho ustanovení je na štátoch, aby stanovili minimálny vek na prijatie do zamestnania, ktorý však nesmie byť nižší ako 15 rokov. Veková hranica 14 rokov je na určitý čas taktiež prípustná. Zákony môžu povoľovať aj ľahké práce pre deti vo veku 13 až 15 rokov, ak tieto práce nemajú škodlivý vplyv na ich zdravie či plnenie školských úloh. Minimálny vek 18 rokov je stanovený pre prácu, ktorá sa vykonáva „pri nebezpečenstve ohrozenia zdravia, bezpečnosti alebo morálky mladistvých“.

Bolívia ratifikovala Dohovor o minimálnom veku a stanovila vek 14 rokov ako minimálny vek na prijatie do zamestnania. Od 1. januára 2014 má Bolívia úžitok z výhod vyplývajúcich z preferenčných ciel v rámci nového systému VSP+. Európsky parlament podporil príslušný delegovaný akt, ktorý zahŕňal Bolíviu.

Bolívijský kongres 2. júla 2014 na základe formálnej žiadosti predloženej Zväzom pracujúcich detí a mladistvých v Bolívii prijal nový zákon o právach detí, ktorý znižuje minimálnu vekovú hranicu zo 14 na 12 rokov, príp. na 10 rokov v prípade samostatnej zárobkovej činnosti.

Nedomnieva sa Komisia s ohľadom na uvedené kritériá VSP+ a novú bolívijskú legislatívu, že Bolívia týmto novým právnym predpisom zjavne porušuje Dohovor o minimálnom veku, ktorý je jedným z dohovorov, ktorého dodržiavaním je podmienené získavanie výhod z VSP+? Môže Komisia ďalej uviesť, či podrobne preskúma obsah nového bolívijského zákona o právach detí a zároveň zohľadní túto analýzu pri hodnotení Bolívie v súvislosti s VSP+, aby rozhodla, či boli alebo neboli zistené závažné problémy Bolívie s účinným vykonávaním tohto dohovoru?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie