Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000062/2014

Ingivna texter :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Debatter :

PV 15/09/2014 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 193kWORD 27k
5 september 2014
O-000062/2014
Fråga för muntligt besvarande O-000062/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, för PPE-gruppen
Emma McClarkin, för ECR-gruppen

 Angående: GSP plus (det allmänna preferenssystemet) och konventionen om minimiålder: fallet Bolivia

ILO:s konvention om minimiålder för tillträde till arbete är en av de 27 konventioner som måste ratificeras av de stater som vill omfattas av GSP plus (en särskild ordning inom det allmänna preferenssystemet som stimulerar hållbar utveckling och gott styre). Vidare får de berörda övervakningsorganen i sina senaste slutsatser inte ha påtalat någon allvarlig brist när det gäller genomförandet av dessa konventioner för att staterna ska kunna behålla sina förmåner.

Konventionen om minimiålder kräver att de deltagande staterna har en nationell politik som syftar till att säkerställa ett faktiskt avskaffande av barnarbete och gradvis öka minimiåldern för tillträde till anställning eller arbete.

Enligt bestämmelserna i konventionen är länderna fria att fastställa en minimiålder för arbete, som måste vara minst 15 år. En gräns på 14 år är också möjlig för en specificerad tidsperiod. Lätt arbete för barn i åldern 13–15 år får också tillåtas enligt lag, om arbetet inte skadar deras hälsa eller stör skolgången. En åldersgräns på 18 år anges för arbete som ”kan äventyra unga människors hälsa, säkerhet eller integritet”.

Bolivia har ratificerat konventionen om minimiålder och angett 14 år som minimiålder för arbete. Sedan den 1 januari 2014 har Bolivia dragit nytta av tullförmåner enligt den nya ordningen GSP plus. Europaparlamentet gav sitt stöd till den relevanta delegerade akten, som omfattade Bolivia.

Efter ett formellt förslag från ”Unionen för arbetande barn och tonåringar i Bolivia” antog den bolivianska kongressen den 2 juli 2014 en ny lag om barns rättigheter som sänker minimiåldern från 14 till 12 år, eller 10 år i fall av egenföretagande.

Anser kommissionen – i ljuset av de ovannämnda kriterierna för GSP plus och Bolivias nya lagstiftning – att denna nya lagstiftning vid första anblicken innebär att Bolivia bryter mot konventionen om minimiålder, som är en av de konventioner som måste uppfyllas av ett land som vill dra nytta av GSP plus? Har kommissionen för avsikt att i detalj analysera innehållet i Bolivias nya lag om barns rättigheter och ta hänsyn till denna analys i Bolivias ”resultatkort” för GSP plus, i syfte att avgöra om någon allvarlig brist har identifierats i det faktiska genomförandet av denna konvention?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande