Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
5. september 2014
O-000064/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000064/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Teema: Malaysia Airlines'i lennu MH17 uurimine

Malaysia Airlines'i lennuga MH17 toimunud traagiline õnnetus on toonud kaasa tõsise pingete teravnemise Venemaa ja Ukraina vahel, samuti Venemaa ja ELi vahel.

Vahetult pärast õnnetust toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel otsustati veelgi karmistada Venemaa suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid. Samal ajal süüdistasid Ukraina ja separatistide rühmitused üksteist lennuõnnetuse põhjustamises ning süüdistavad siiani.

Selle olukorra tõttu Venemaa suhtes kehtestatud piiravad meetmed põhjustavad Vene Föderatsiooniga ärisuhetes olevatele Euroopa ettevõtetele tõsist majanduskahju. On väga oluline, et MH17 lennuõnnetuse tegelik põhjus selgitataks välja kiiresti ja ilma mingi kahtluseta.

Rahvusvahelise meedia teadete kohaselt on uurimist läbi viivate riikide (sh Ukraina, Madalmaade ja Belgia) ametiasutused leppinud kokku, et uurimistulemused on salastatud ja neid ei avaldata.

1. Kas komisjon on käimasoleva tehnilise uurimise tulemustest teadlik?

2. Kas komisjon leiab, et salastatuse aste, mille uurimist läbi viivate liikmesriikide ametiasutused on uurimistulemustele määranud, on õiguspärane ja kohane?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave