Parlamentné otázky
PDFWORD
5. septembra 2014
O-000064/2014
Otázka na ústne zodpovedanie O-000064/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Vec: Vyšetrovanie letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines

Tragické zrútenie lietadla spoločnosti Malaysia Airlines s číslom letu MH17 viedlo k vážnej eskalácii napätia vo vzťahoch medzi Ruskom a Ukrajinou a medzi Ruskom a EÚ.

Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo bezprostredne po udalosti, rozhodla o ďalšom sprísnení reštriktívnych opatrení zavedených proti Rusku, zatiaľ čo ukrajinské a separatistické skupiny sa navzájom obviňovali a naďalej obviňujú zo zodpovednosti za katastrofu.

Reštriktívne opatrenia, ktoré sa uplatňujú voči Rusku v dôsledku tejto situácie, spôsobujú európskym spoločnostiam podnikajúcim v Ruskej federácii vážne hospodárske škody, a preto je veľmi dôležité rýchlo a bez akýchkoľvek pochybností určiť skutočnú príčinu katastrofy letu MH17.

Podľa správ medzinárodných tlačových agentúr sa orgány štátov, ktoré majú na starosti prebiehajúce vyšetrovanie, vrátane Ukrajiny, Holandska a Belgicka, dohodli, že výsledky zostanú utajené a nezverejnia sa.

1. Pozná Komisia výsledky prebiehajúceho technického vyšetrovania?

2. Považuje Komisia utajenie výsledkov prebiehajúceho vyšetrovania zo strany orgánov členských štátov, ktoré zaň zodpovedajú, za legitímne a primerané?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie