Parlamentsfrågor
PDFWORD
5 september 2014
O-000064/2014
Fråga för muntligt besvarande O-000064/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Angående: Utredningen av Malaysia Airlines flyg MH17

Den tragiska olyckan med Malaysia Airlines flyg MH17 har allvarligt ökat spänningen i förbindelserna mellan Ryssland och Ukraina samt mellan Ryssland och EU.

Under Europeiska rådets toppmöte som hölls några dagar omedelbart efter det att flyget hade störtat beslutade man att skärpa ett antal restriktiva åtgärder mot Ryssland, samtidigt som ukrainska grupper och separatistgrupper beskyllde och fortfarande beskyller varandra för att bära ansvaret för olyckan.

De restriktiva åtgärder som sattes in mot Ryssland till följd av situationen orsakar allvarlig ekonomisk skada för europeiska företag som bedriver affärsverksamhet med Ryska federationen, och det är mycket viktigt att man snabbt och utan tillstymmelse till tvekan fastställer den verkliga orsaken till MH17-olyckan.

Enligt rapporter från internationella pressbyråer har myndigheterna i de stater som ansvarar för utredningen, däribland Ukraina, Nederländerna och Belgien, kommit överens om att sekretessbelägga utredningsresultaten och inte offentliggöra dem.

Kan kommissionen besvara följande frågor:

1. Är den medveten om resultaten av den tekniska utredning som pågår?

2. Anser kommissionen att det är legitimt och lämpligt att myndigheterna i de medlemsstater som ansvarar för den pågående utredningen sekretessbelägger resultaten av den?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande