Parlamentné otázky
PDFWORD
2. októbra 2014
O-000069/2014
Otázka na ústne zodpovedanie O-000069/2014
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, v mene skupiny PPE
Jo Leinen, v mene skupiny S&D
Ian Duncan, v mene skupiny ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE
Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, v mene skupiny EFDD

 Vec: Konferencia o zmene klímy v Lime (COP 20)

Aké kroky Rada podnikne, aby zabezpečila, že konferencia o zmene klímy v Lime (COP 20) bude znamenať výrazný pokrok vo:

– vytýčení hlavných prvkov dohody o globálnej klíme v roku 2015;

– zvyšovaní úrovne globálnych ambícií odteraz do roku 2020 tak, aby bol zachovaný cieľ „pod 2°C“, ako aj

– v zintenzívnení mobilizácie financovania opatrení v oblasti klímy, aby sa do roku 2020 dosiahol spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie