Парламентарни въпроси
PDFWORD
16 октомври 2014 г.
O-000073/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000073/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, от името на групата PPE

 Относно: 25-та годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

Тази година се отбелязва 25-ата годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от 194 държави, в това число всички държави членки на ЕС. Утвърждаването и защитата на правата на детето са изрично посочени като цели на ЕС (съгласно член 3, параграф 3 от ДЕС) Хартата на основните права на Европейския съюз (член 24) признава правото на детето да получава закрила и грижи, както и правото да бъде изслушвано и приемано на сериозно, и изисква висшият интерес на детето да бъде от първостепенно значение във всички действия на ЕС.

– След приемането на съобщенията „Към европейска стратегия за правата на детето“, „Програма на ЕС за правата на детето“, „Специално място за децата във външните действия на ЕС“, на заключенията на Съвета относно „Утвърждаването и защитата на правата на детето във външните действия на Европейския съюз“ и приемането на насоките на ЕС, посветени на детето, как Комисията и върховният представител ще гарантират прилагането на поетите ангажименти във връзка с правата на детето във вътрешните и външните действия на ЕС?

– Как Комисията и върховният представител ще осигурят взимането предвид на висшия интерес на детето във всички предложения за законодателни актове в ЕС?

– Предвид отражението на настоящото хуманитарно и икономическо положение върху децата, какви са инициативите, които Комисията и висшият представител ще предприемат, за да разработят по-цялостна рамка за правата на детето като последващо действие на приетата през 2011 г. Програма на ЕС за правата на детето?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация