Parlamentní otázky
PDFWORD
16. října 2014
O-000073/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000073/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, za skupinu PPE

 Předmět: 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte

Na letošní rok připadá 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte, kterou ratifikovalo 194 zemí včetně všech členských států EU. Podpora a ochrana práv dítěte patří mezi konkrétní cíle EU (čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU). V Listině základních práv Evropské unie (v článku 24) je zakotveno právo dětí na ochranu a péči a jejich právo na svobodné vyjadřování názorů, k nimž se musí přihlížet. Listina dále stanoví, že při všech činnostech EU musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.

– Jak má Komise a vysoká představitelka v úmyslu zajistit, aby závazky přijaté s ohledem na práva dítěte byly plněny při všech vnitřních i vnějších činnostech EU v návaznosti na přijetí těchto sdělení: „Směrem ke strategii EU o právech dítěte“, „Agenda EU v oblasti práv dítěte“, „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ a na schválení závěrů Rady na téma „prosazování a ochrana práv dítěte v rámci vnější činnosti Evropské unie“ a pokynů EU zaměřených na problematiku dětí?

– Jak Komise a vysoká představitelka zajistí, aby nejvlastnější zájmy dítěte byly zohledněny ve všech návrzích právních předpisů EU?

– Jaké iniciativy vyvine Komise a vysoké představitelka s ohledem na vliv současné humanitární a hospodářské situace na děti, aby zabezpečily vypracování ucelenějšího rámce pro práva dětí v návaznosti na Agendu EU v oblasti práv dítěte, která byla přijata v roce 2011?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění