Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
16. oktober 2014
O-000073/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000073/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, for PPE-Gruppen

 Om: 25-året for FN's konvention om barnets rettigheder

I år er det 25-året for FN's konvention om barnets rettigheder, der er blevet ratificeret af 194 lande, herunder alle EU-medlemsstater. At fremme og beskytte børns rettigheder er udtrykkelige målsætninger for EU (artikel 3, stk. 3, i EU-traktaten). I Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (artikel 24) anerkendes børns ret til beskyttelse og omsorg og deres ret til at blive hørt og taget alvorligt, og det forlanges, at barnets tarv skal komme i første række i alle EU-foranstaltninger.

– Efter vedtagelse af meddelelserne "Mod en EU-strategi for børns rettigheder", "En EU-dagsorden for børns rettigheder", "En særlig plads til børn i EU's eksterne foranstaltninger", Rådets konklusioner om "fremme og beskyttelse af børns rettigheder i Den Europæiske Unions optræden udadtil" og vedtagelsen af EU-retningslinjer med fokus på børn, hvordan vil Kommissionen og den højtstående repræsentant da sikre, at de tilsagn, der er givet om børns rettigheder, gennemføres i forbindelse med alle EU's interne og eksterne foranstaltninger?

– Hvordan vil Kommissionen og den højtstående repræsentant sikre, at der tages hensyn til barnets tarv i alle forslag til lovgivning i EU?

– Hvilke initiativer vil Kommissionen og den højtstående repræsentant i betragtning af den nuværende humanitære og økonomiske situations indvirkning på børn tage for at udvikle mere omfattende rammer for børns rettigheder som opfølgning af EU-dagsordenen for børns rettigheder, der blev vedtaget i 2011?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse