Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
16 Οκτωβρίου 2014
O-000073/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000073/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: 25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 25η επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία έχει κυρωθεί από 194 κράτη, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι σαφείς στόχοι της ΕΕ (άρθρο 3, παράγραφος 3 της ΣΕΕ). Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 24) αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα, το δικαίωμα να ακούγεται η γνώμη τους και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και ορίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των δράσεων της ΕΕ.

– Μετά την έκδοση των ανακοινώσεων «σχετικά με μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού», «Θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού», «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την «προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ που έχουν ως γνώμονα το παιδί, με ποιο τρόπο η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος εξασφαλίζουν ότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών τηρούνται σε ολόκληρη την εσωτερική και εξωτερική δράση της ΕΕ;

– Με ποιο τρόπο η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος εξασφαλίζουν ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού λαμβάνεται υπόψη σε κάθε προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ;

– Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της τρέχουσας ανθρωπιστικής και οικονομικής κατάστασης για τα παιδιά, ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος να αναλάβουν για να αναπτύξουν ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού, ως συνέχεια του θεματολογίου της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που εγκρίθηκε το 2011;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου