Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
16. oktoober 2014
O-000073/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000073/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, fraktsiooni PPE nimel

 Teema: ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev

Käesoleval aastal möödub 25 aastat sellest, kui sõlmiti ÜRO lapse õiguste konventsioon, mille on ratifitseerinud 194 riiki, sh kõik ELi liikmesriigid. Lapse õiguste edendamine ja kaitse on ELi konkreetsed eesmärgid (Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõige 3). Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikkel 24) tunnustatakse lapse õigust kaitsele ja heaolule ning õigust avaldada arvamust ja sellele, et teda võetakse tõsiselt, ning nõutakse, et lapse huvid oleksid kogu ELi tegevuses seatud esikohale.

– Pärast seda, kui on vastu võetud teatised „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine”, „Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava”, „Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses”, nõukogu järeldused laste õiguste edendamise ja kaitse kohta Euroopa Liidu välistegevuses ning lapsi käsitlevad ELi suunised, siis kuidas tagavad komisjon ja kõrge esindaja selle, et laste õigusi puudutavaid kohustusi täidetakse kõigi ELi sise- ja välismeetmete lõikes?

– Kuidas tagavad komisjon ja kõrge esindaja selle, et kõigis kavandatavates ELi õigusaktides võetakse arvesse lapse parimaid huve?

– Arvestades praeguse humanitaar- ja majandusliku olukorra mõju lastele, siis milliseid algatusi teevad komisjon ja kõrge esindaja selleks, et töötada 2011. aastal vastu võetud teatise „Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava” järelmeetmena välja terviklikum laste õiguste raamistik?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave