Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
16. lokakuuta 2014
O-000073/2014
Suullisesti vastattava kysymys O-000073/2014
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, PPE-ryhmän puolesta

 Aihe: Lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 25-vuotisjuhlavuosi

Lapsen oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Sen ovat ratifioineet 194 valtiota, joihin kuuluvat kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot. Lapsen oikeuksien edistäminen ja suojelu ovat EU:n nimenomaisia tavoitteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohta). Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (24 artikla) tunnustetaan lasten oikeus suojeluun ja huolenpitoon. Lapsella on myös oikeus tulla kuulluksi, ja hänen mielipiteensä on otettava huomioon. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa EU:n toimissa.

– Nyt, kun on annettu tiedonannot ”Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia”, ”Lapsen oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunnitelma”, ”Lasten erityisasema EU:n ulkoisissa toimissa”, neuvosto on esittänyt päätelmänsä aiheesta ”lapsen oikeuksien edistäminen ja suojeleminen Euroopan unionin ulkoisessa toiminnassa” ja on hyväksytty lapsia koskevat EU:n suuntaviivat, miten komissio ja korkea edustajat takaavat, että lapsen oikeuksia koskevat sitoumukset pannaan täytäntöön kaikissa EU:n sisäisissä ja ulkoisissa toimissa?

– Miten komissio ja korkea edustaja takaavat, että lapsen etu otetaan huomioon kaikissa EU:n lainsäädäntöehdotuksissa?

– Kun otetaan huomioon tämänhetkisen humanitaarisen ja taloudellisen tilanteen vaikutus lapsiin, millaisia aloitteita komissio ja korkea edustajat esittävät, jotta voitaisiin kehittää entistä kattavampi lapsen oikeuksia koskeva kehys jatkeena vuonna 2011 hyväksytylle lapsen oikeuksia koskevalle EU:n toimintasuunnitelmalle?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus