Parlamentarna pitanja
PDFWORD
16. listopada 2014.
O-000073/2014
Pitanje za usmeni odgovor O-000073/2014
upućeno Komisiji
članak 128
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, u ime Kluba PPE

 Predmet: 25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta

Ove se godine obilježava 25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta, koju su ratificirale 194 zemlje, uključujući sve države članice EU-a. Promicanje i zaštita prava djeteta eksplicitni su ciljevi EU-a (članak 3. stavak 3. UEU-a). U povelji o temeljnim pravima Europske unije (članak 24.) priznaje se pravo djeteta na zaštitu i brigu, pravo na izražavanje mišljenja i pravo da ga se ozbiljno shvati te se zahtijeva da u svim djelovanjima EU-a zaštita interesa djeteta bude primarni cilj.

– Slijedom usvajanja komunikacija pod naslovom „Prema strategiji EU-a o pravima djeteta”, „Program EU-a za prava djeteta”, „Posebno mjesto djece u vanjskom djelovanju EU-a”, i zaključaka Vijeća o promicanju i zaštiti prava djeteta u vanjskom djelovanju Europske unije te donošenja smjernica EU-a o djeci, što će Komisija i Visoka predstavnica učiniti kako bi se zajamčilo izvršavanje obveza u vezi s pravima djece u unutarnjem i vanjskom djelovanju EU-a?

– Kako će Komisija i Visoka predstavnica zajamčiti da se u svakom predloženom zakonodavnom tekstu EU-a uzmu u obzir interesi djeteta?

– S obzirom na učinak trenutačne humanitarne i gospodarske situacije na djecu, kakve će inicijative Komisija i Visoka predstavnica poduzeti kako bi se izradio detaljniji okvir za prava djece kao nastavak Programa EU-a za prava djeteta usvojenog 2011. godine?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena