Parlamenti kérdések
PDFWORD
2014. október 16.
O-000073/2014
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000073/2014
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulója

Idén ünnepli 25. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet 194 ország, köztük az EU összes tagállama ratifikált. A gyermekek jogainak előtérbe helyezése és védelme az Európai Unió kifejezett céljai közé tartozik (az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdése). Az Európai Unió Alapjogi Chartája (24. cikkében) elismeri a gyermekek védelemhez, gondoskodáshoz való jogát, azon jogot, hogy meghallgassák és komolyan vegyék őket, és megköveteli, hogy az EU minden fellépésénél elsődleges szempontként vegyék figyelembe a gyermekek mindenek felett álló érdekeit.

– „Az EU gyermekjogi stratégiája felé”, „Az EU gyermekjogi ütemterve“, „A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben“ című közleményeinek, továbbá „A gyermekek jogainak az Európai Unió külső fellépéseiben történő előmozdítása és védelme” című tanácsi következtetéseknek, valamint a gyermekekre összpontosító európai uniós iránymutatásoknak az elfogadása nyomán hogyan fogja a Bizottság és a főképviselő garantálni, hogy a gyermekek jogai iránti elkötelezettség az EU belső és külső fellépéseiben egyaránt érvényre jut?

– Hogyan gondoskodik a Bizottság és a főképviselő arról, hogy minden európai uniós jogalkotási javaslat figyelembe vegye a gyermekek mindenek felett álló érdekeit?

– Tekintettel a jelenlegi humanitárius és gazdasági körülmények gyermekekre gyakorolt hatására, milyen kezdeményezésekkel él a Bizottság és a főképviselő annak érdekében, hogy a 2011-ben elfogadott európai uniós gyermekjogi ütemterv nyomán még átfogóbb gyermekjogi kereteket dolgozzon ki?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat