Parlamentiniai klausimai
PDFWORD
2014 m. spalio 16 d.
O-000073/2014
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000073/2014
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, PPE frakcijos vardu

 Tema: JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės

Šiais metais minime 194 šalių, įskaitant visas ES valstybes nares, ratifikuotos JT vaiko teisių konvencijos 25-ąsias metines. Vaiko teisių apsauga ir skatinimas yra aiškiai išdėstyti ES tikslai (ES sutarties 3 straipsnio 3 dalis). Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (24 straipsnis) pripažįstamos vaiko teisės į apsaugą ir globą, teisę būti išklausytam ir į tai, kad būtų atsižvelgiama į jo nuomonę, taip pat reikalaujama, kad ES imantis veiksmų pirmiausia būtų vadovaujamasi vaiko interesais.

– Kaip Komisija ir ES vyriausioji įgaliotinė, atsižvelgdamos į tai, kad priimti komunikatai dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo, „ES vaiko teisių darbotvarkė“ ir „Ypatingas dėmesys vaikų klausimui ES vykdant išorės veiksmus“, Tarybos išvados „Vaiko teisių propagavimas ir apsauga vykdant Europos Sąjungos išorės veiksmus“ ir patvirtintos ES gairės vaikų atžvilgiu, užtikrins vaikų teisių atžvilgiu padarytų įsipareigojimų laikymąsi įgyvendinant visą ES vidaus ir išorės politiką?

– Kaip Komisija ir ES vyriausioji įgaliotinė užtikrins, kad siūlant bet kokius ES teisės aktus būtų atsižvelgiama į vaikų interesus?

– Kokių iniciatyvų imsis Komisija ir ES vyriausioji įgaliotinė, atsižvelgdamos į dabartinę vaikų humanitarinę ir ekonominę padėtį ir siekdamos parengti išsamesnę vaikų teisių sistemą, pasibaigus 2011 m. priimtos ES vaiko teisių darbotvarkės laikotarpiui?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas