Deputātu jautājumi
PDFWORD
2014. gada 16. oktobris
O-000073/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000073/2014
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, PPE grupas vārdā

 Temats: ANO Konvencijas par bērna tiesībām pieņemšanas 25 gadadiena

Šogad aprit 25 gadi, kopš pieņemta ANO Konvencija par bērna tiesībām, ko ir ratificējušas 194 valstis, tostarp visas ES dalībvalstis. Bērnu tiesību veicināšana un aizsardzība ir skaidri noteikti ES mērķi (LES 3. panta 3. punkts). Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (24. pants) atzītas gan bērnu tiesības uz aizsardzību un gādību, gan arī tiesības tikt uzklausītiem un tas, ka viņu viedoklis jāņem vērā, turklāt šajā pantā noteikts, ka visās ES darbībās, kas attiecas uz bērniem, pirmkārt jāņem vērā bērna intereses.

– Pēc tam, kad pieņemti gan tādi dokumenti kā paziņojumi „Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām”, „ES plāns par bērnu tiesībām” un „Īpaša vieta bērniem ES ārējās darbībās”, gan Padomes secinājumi par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību Eiropas Savienības ārējās darbībās, kā arī pieņemtas uz bērnu tiesību aizsardzību vērstas ES vadlīnijas, kā Komisija un augstais pārstāvis nodrošina, ka saistības attiecībā uz bērnu tiesībām tiek īstenotas visās ES iekšējās un ārējās darbībās?

– Kā Komisija un augstais pārstāvis nodrošina, ka bērna intereses tiek ņemtas vērā visos ierosinātajos ES tiesību aktos?

– Ņemot vērā pašreizējās humanitārās un ekonomiskās situācijas ietekmi uz bērniem — kādas ir Komisijas un augstā pārstāvja ierosmes, lai izstrādātu plašāku bērnu tiesību regulējumu, tādējādi ieviešot dzīvē 2011. gadā pieņemto ES bērnu tiesību darba kārtību?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums