Parlementaire vragen
PDFWORD
16 oktober 2014
O-000073/2014
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000073/2014
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie

 Betreft: 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

Dit jaar bestaat het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind 25 jaar. Het is geratificeerd door 194 landen, waaronder alle EU-lidstaten. De bevordering en bescherming van de rechten van het kind zijn expliciete doelstellingen van de Europese Unie (artikel 3, lid 3, VEU). In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 24) wordt het recht van het kind op bescherming en zorg alsook zijn recht op een eigen mening en de inachtneming daarvan erkend en wordt bepaald dat bij alle EU-handelingen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste overweging vormen.

– Kan de Commissie - in het licht van de goedkeuring van de mededelingen "Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind", "Een EU-agenda voor de rechten van het kind", "Een bijzondere plaats voor kinderen in het externe optreden van de EU", de conclusies van de Raad betreffende de "Bevordering en bescherming van de rechten van het kind in het externe optreden van de EU" en de vaststelling van op het kind gerichte richtsnoeren - mededelen op welke wijze de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger ervoor gaan zorgen dat de gedane toezeggingen voor wat betreft de rechten van het kind in het kader van het interne en externe optreden van de Europese Unie worden nagekomen?

– Hoe gaan de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger ervoor zorgen dat bij alle voorstellen voor EU-wetgeving de belangen van het kind vooropstaan?

– Welke initiatieven gaan de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger - in het licht van de gevolgen van de huidige humanitaire en economische situatie voor kinderen - nemen om een meer allesomvattend kader voor de rechten van het kind uit te werken, als follow-up van de in 2011 vastgestelde EU-agenda voor de rechten van het kind?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling