Interpelacje
PDFWORD
16 października 2014
O-000073/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000073/2014
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: 25. rocznica uchwalenia Konwencji ONZ o prawach dziecka

W tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji ONZ o prawach dziecka, którą ratyfikowały 194 państwa, w tym wszystkie państwa członkowskie UE. Promowanie i ochrona praw dziecka są wyraźnymi celami UE (art. 3 ust. 3 TUE). Artykuł 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje, że dzieci mają prawo do ochrony i opieki, że mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy, które powinny być brane pod uwagę. Artykuł ten wymaga, aby we wszystkich działaniach UE uwzględniać przede wszystkim najlepszy interes dziecka.

– W związku z przyjęciem komunikatów pt. „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”, „Agenda UE na rzecz praw dziecka”, „Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE”, konkluzji Rady w sprawie promowania i ochrony praw dziecka w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej oraz wytycznych UE na rzecz dziecka, jak Komisja i wysoka przedstawiciel zamierzają zapewnić realizację zobowiązań dotyczących praw dziecka w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach UE?

– Jak Komisja i wysoka przedstawiciel zamierzają zapewnić uwzględnianie najlepszego interesu dziecka we wszystkich unijnych wnioskach ustawodawczych?

– Mając na uwadze skutki obecnej sytuacji humanitarno-gospodarczej dla dzieci, jakie inicjatywy zamierza podjąć Komisja i wysoka przedstawiciel, aby w ramach działań następczych związanych z przyjętą w 2011 r. Agendą UE na rzec praw dziecka ustanowić bardziej kompleksowe ramy dotyczące praw dziecka?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna